Algemene voorwaarden ("Voorwaarden")

Laatst bijgewerkt: 10.06.2020

ALGEMENE VOORWAARDEN VSB Rhenen ingeschreven als Verspreidingsbureau Rhenen  versie 3.1 

Aankopen

Als u een product of dienst wilt kopen die beschikbaar is gesteld via de Service ("Aankoop"), wordt u mogelijk gevraagd om bepaalde informatie te verstrekken die relevant is voor uw Aankoop, inclusief, maar niet beperkt tot, uw ... (voeg informatie toe)
Het gedeelte Aankopen is voor bedrijven die online verkopen (fysiek of digitaal).

Abonnementen

Sommige delen van de Service worden gefactureerd op abonnementsbasis ("Abonnement (en)"). U wordt vooraf gefactureerd op een terugkerende ... (voeg informatie toe)
Het gedeelte Abonnementen is bedoeld voor SaaS-bedrijven.

Inhoud

Met onze service kunt u bepaalde informatie, tekst, afbeeldingen, video's of ander materiaal ("inhoud") plaatsen, linken, opslaan, delen en anderszins beschikbaar stellen. U bent verantwoordelijk voor de ... (voeg informatie toe)
Het gedeelte Inhoud is bedoeld voor bedrijven waarmee gebruikers inhoud op hun websites of apps kunnen maken, bewerken, delen en maken.

Toepasselijkheid en begrippen

 1. De onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle huidige en toekomstige aanbiedingen van VSB Rhenen en op alle huidige en toekomstige tussen de opdrachtgever en VSB Rhenen - onder welke naam dan ook – gesloten overeenkomsten en daaruit voortvloeiende verbintenissen. 

2. Indien een of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden op grond van dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen nietig over vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing. 

3. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

4. In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder: VSB Rhenen: de verstrekker en gebruiker van deze algemene voorwaarden; Opdrachtgever: iedere (rechts)persoon die rechtstreeks of door tussenkomst van derden een aanbieding van VSB Rhenen heeft ontvangen, ofwel met wie VSB Rhenen een overeenkomst heeft gesloten of wil sluiten.  

Aanbiedingen en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en offertes van VSB Rhenen zijn vrijblijvend en vervallen na het verlopen van de termijn welke is vermeld bij de betreffende aanbieding of offerte. Bij ontbreken van een termijn vervalt de aanbieding of offerte in ieder geval na verloop van 2 dagen na de datum waarop het aanbod door VSB Rhenen is uitgebracht. 

2. Alle aanbiedingen en offertes van VSB Rhenen kunnen ten alle tijden door haar worden gewijzigd, aangepast of ingetrokken. 

3. Een overeenkomst met VSB Rhenen komt eerst dan tot stand, nadat zij de opdracht schriftelijk heeft aanvaard, respectievelijk heeft bevestigd. 

4. Eventuele wijzigingen en/of nadere aanvullende afspraken zijn eerst bindend voor VSB Rhenen, indien deze schriftelijk door VSB Rhenen zijn bevestigd. 

5. Indien VSB Rhenen een overeenkomst met meerdere opdrachtgevers heeft gesloten, is iedere opdrachtgever hoofdelijk aansprakelijk voor (de gehele) nakoming van de overeenkomst. 

6. De opdrachten worden door VSB Rhenen aanvaard, met terzijde stelling van de artikel 7:404 BW en artikel 7:407 BW. 

Prijzen

1. VSB Rhenen is in geval van een kostenstijging tussen het tijdstip van de totstandkoming van de offerte, de overeenkomst en/of de uitvoering daarvan, en ongeacht de voorzienbaarheid daarvan, gerechtigd de prijs dienovereenkomstig te verhogen. Indien VSB Rhenen van voormeld recht gebruik wenst te maken zal zij opdrachtgever hiervan terstond schriftelijk in kennis stellen. 

2. Tenzij anders vermeld zijn alle prijzen exclusief BTW, heffingen en overige belastingen.   

Betaling

 1. Alle door VSB Rhenen aan opdrachtgever gefactureerde bedragen dienen door opdrachtgever in Euro’s en binnen 14 dagen na de factuurdatum, zonder opschorting, verrekening en of korting, te zijn voldaan. 

2. VSB Rhenen is gerechtigd voorschotbedragen in rekening te brengen en niet tot levering van goederen over te gaan of werkzaamheden (verder) uit te voeren zolang het voorschotbedrag niet door VSB Rhenen van opdrachtgever is ontvangen. 

3. Indien opdrachtgever binnen de hierboven onder 1 gestelde termijn het factuurbedrag niet heeft voldaan is opdrachtgever van rechtswege in verzuim 

4. Over de tijd dat opdrachtgever in verzuim is, is opdrachtgever de wettelijke handelsrente verschuldigd over het factuurbedrag. In geval van niet (tijdige) betaling komen alle door VSB Rhenen te maken gerechtelijke en buitengerechtelijke (incasso)kosten voor rekening van de opdrachtgever. Onder de buitengerechtelijke incassokosten vallen ook eventuele kosten van juridische bijstand. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen naar keuze van VSB Rhenen ofwel 15% van de verschuldigde hoofdsom, ofwel het bedrag van de werkelijk door VSB Rhenen gemaakte kosten.

Termijnen

 1. Alle door VSB Rhenen gegeven en overeengekomen termijnen zijn termijnen bij benadering en kunnen nimmer als fatale termijnen worden aangemerkt.  2. Voor zover door VSB Rhenen dagen zijn opgegeven betreffen dit werkdagen. 

Weigering en aanleveren advertenties

 1. VSB Rhenen is altijd gerechtigd een bepaalde ter plaatsing opgegeven advertentie - om haar moverende reden en zonder dat uitleg hieromtrent verschuldigd is - te weigeren en/of de plaatsing van de advertentie op te schorten. 

2. VSB Rhenen kan de ter plaatsing aangeboden advertentie weigeren vanwege bijvoorbeeld, doch niet uitsluitend, inhoud, aard, vorm of strekking van de te plaatsing en/of technische bezwaren. 

3. De sluitdata c.q. sluittijden voor het aanleveren van een advertentie zullen per opdracht met de Opdrachtgever worden gecommuniceerd, maar zijn in elk geval 19 dagen voordat er zal worden gepubliceerd. 

4. Het advertentiemateriaal dat niet conform de aanleverspecificaties wordt aangeleverd, kan door VSB Rhenen worden geweigerd, dan wel worden aangepast zodat deze alsnog voldoet aan de aanleverspecificaties. De daarmee gemoeide (technische) kosten kunnen door VSB Rhenen in rekening worden gebracht. Bij eventueel geconstateerde afwijkingen van de opdracht dient dit per omgaande door Opdrachtgever te worden gemeld. Bij gebreke van een dergelijke melding, wordt uitgegaan van de juistheid van het vervaardigde c.q. aangepaste materiaal. 

5. Indien de advertenties niet tijdig worden aangeleverd en/of niet tijdig kunnen worden aangepast, dan is VSB Rhenen gerechtigd om het advertentiemateriaal niet in behandeling te nemen. VSB Rhenen kan in een dergelijk geval wel het volledige bedrag voor de advertentie bij Opdrachtgever in rekening brengen. 

6. Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de aflevering van het advertentiemateriaal bij VSB Rhenen, ongeacht de wijze van verzending. VSB Rhenen zal het advertentiemateriaal met zorg behandelen maar is niet aansprakelijk voor mogelijke beschadiging, verlies, of op andere wijze onbruikbaar worden of verloren gaan van het advertentiemateriaal.     

Rechten van derden

 1. Opdrachtgever garandeert VSB Rhenen dat er door de verveelvoudiging of het openbaar maken van de door opdrachtgever ontvangen advertenties/stukken etc. geen inbreuk wordt gemaakt op rechten van derden. 

2. Opdrachtgever vrijwaart VSB Rhenen van alle aanspraken die voortvloeien uit lid 1. Indien VSB Rhenen door derden wordt aangesproken op een gestelde inbreuk, dan zullen alle kosten - zowel buitengerechtelijk als gerechtelijk - welke VSB Rhenen in verband met de gestelde inbreuk moet maken, voor rekening van opdrachtgever komen. 

Aansprakelijkheid

 1. VSB Rhenen is niet aansprakelijk voor enige schade van opdrachtgever, tenzij de opdrachtgever bewijst dat de schade het rechtstreeks gevolg is van opzet of grove schuld van VSB Rhenen. VSB Rhenen is nooit aansprakelijk voor gevolg en/of bedrijfsschade. onder welke benaming dan ook. 

2. VSB Rhenen is niet aansprakelijk voor enige schade als gevolg van faillissement en/of surseance van betaling van een derde partij die door VSB Rhenen is ingeschakeld en (indirect) werkzaamheden en/of handelingen voor opdrachtgever (heeft) verricht. 

3. VSB Rhenen kan alle verweermiddelen uit de onderhavige algemene voorwaarden inroepen jegens de opdrachtgever indien de opdrachtgever haar buiten overeenkomst aanspreekt wegens door opdrachtgever geleden schade als gevolg van handelen of nalaten van ondergeschikten en/of hulppersonen van VSB Rhenen. 

4. VSB Rhenen heeft haar aansprakelijkheid in welk geval dan ook, beperkt tot het bedrag hetgeen haar (schade)verzekering aan haar uitkeert. Indien de verzekeraar om welke reden dan ook niet tot uitkering overgaat, is de schade van VSB Rhenen beperkt tot het factuurbedrag van de laatste factuur van VSB Rhenen voor opdrachtgever. Mocht VSB Rhenen om welke reden dan ook, toch aansprakelijk zijn voor een hoger bedrag dan de verzekeraar van VSB Rhenen uitkeert en/of het laatste factuurbedrag, dan is de schade van VSB Rhenen in al die gevallen beperkt tot een bedrag van € 5.000,00.     

Aansprakelijkheid van de opdrachtgever

 1. De opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, die VSB Rhenen lijdt wegens schending van de verplichtingen als genoemd in deze voorwaarden en/of een tussen partijen gesloten overeenkomst door opdrachtgever, alsmede voor schade, die is ontstaan wegens schuld of nalatigheid van de opdrachtgever, diens ondergeschikten en/of hulppersonen.     

Vrijwaring

1. De opdrachtgever zal VSB Rhenen vrijwaren tegen aanspraken van derden, waaronder begrepen de wederpartij, de ondergeschikten en/of hulppersonen van de opdrachtgever, die verband houden met de uitvoering van de opdracht van de opdrachtgever.

Reclames en verjaring

1. Klachten omtrent een factuur(en) dienen binnen 8 dagen na factuurdatum bij VSB Rhenen schriftelijk te worden ingediend, bij gebreke waarvan de opdrachtgever geacht wordt de factuur als juist te hebben geaccepteerd. 

2. Rechten op vergoeding wegens aansprakelijkheid, verlopen na 1 jaar nadat het schadeveroorzakende feit zich heeft voorgedaan.   

Andersluidende afspraken en toepasselijk recht

 1. Vorenstaande VSB Rhenen en opdrachtgever hier uitdrukkelijk schriftelijk andersluidende afspraken over hebben gemaakt. 

2. Op alle overeenkomsten tussen VSB Rhenen en opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing. 

3. Alle geschillen die verband houden met de overeenkomst tussen VSB Rhenen en opdrachtgever worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar VSB Rhenen zijn kantoor heeft, tenzij een dwingende bepaling zich hiertegen verzet.

Contact opnemen

Als u vragen heeft over deze voorwaarden, neem dan contact met ons op.

Mark Lieftink
Beantwoord al uw vragen!

Hallo daar, ik ben hier om te helpen, dus laat me weten wat er aan de hand is en ik zal graag een oplossing vinden.

Start Chat met

Phone
×

Laat ons u terugbellen!

Vul het onderstaande formulier in en klik om te verzenden, we bellen u zo snel mogelijk terug.